Gözlerinden düşmek

Ailelerinden uzakta eğitim gören talebelerin barınma
gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapılmış olan yenilemeler bedava yatılılık
ve fiyatlı barınma olanakları olarak başlıca 2 kategoride toplanmaktadır. Adana
bebeklerinin eğitiminde katılımı ve daimiliği sağlamak amacıyla en mühim
çözümlerden biri olarak tahmin edilen Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nın
(YİBO), 1999-2000’de 203 olan sayısı 2006-2007’de 603 ve Adana talebelerin o
vakitki 1/4 dolaylarında olan katılımı son olarak %40,5 olarak
hesaplanmaktadır. YİBO’larda bayan katılımı tarafından tek yabancı mühim
gösterge, bölgeler arası farklardır. YİBO’ların kurulmasındaki basit değer olan
nüfus azlığı ve dağınıklığı bu müesseselerin ve öğretmenlerinin maksimum
sayılarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerinde toplanmasını
sonuçlamıştır. Bunun Için cevap Doğu ve Güneydoğu Anadolu, YİBO’larda Adana
talebelerin katılımının en düşük meydana geldiği bölgelerdir. Adana talebelerin
katılımında pozitif tesiri meydana geldiği tahmin edilen bayan öğretmen
oranları da bütün bölgelerdeki YİBO’larda erkek öğretmen oranlarının tek sürü
gerisindedir. Bu açıdan bilhassa Doğu Anadolu’daki bayan öğretmen oranının
sınırlılığı uyarı çekicidir145. Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın tek yabancı
yatılılık imkanını yaratan öğrenci pansiyonlarından Adana öğrenciler
YİBO’lardan hepten hudutlu olarak (%31 orbir an daha önce)
yararlanabilmektedir146. Netice olarak önce ve ortaöğretimde kamusal barınma
imkânlarından yararlanmada erkekler gene daha avantajlı konumdadır. YİBO ve
PİO’larla alakalı problemlerin kimileri de altyapı ve çalışan yetersizlikleri
ile okulun yer aldığı çevrenin mahrumiyet koşullarından kaynaklanmaktadır.
İlköğretime katılımın geliştirilmesini planlayan bu seçeneklerin ortaöğretime
geçişle alakalı tek süreklilik getirmeyişi Adana çocuklar tarafından öncelikli
tek mani niteliğini taşımaktadır. Barınma imkanlarının incelenmesinde dikkati
çeken en mühim özellik, kamusal düzenlemelerdeki yatak kapasitesinin özel hizmetlere
mukayese et tek sürü daha çok oluşu ve Adanalar amacıyla açılan özel yurt
sayısının erkek yurtlarına mukayese et azlığıdır. 2006-2007 ders senesinde
ortada, yüksek ve yaygın eğitim düzeylerindeki vakıf, dernek, hakikat ve tüzel
bireylerin özel yurtlarından faydalanan öğrenciler içerisinde bayan oranı
%33’te kalmıştır147. Özel ve vakıf yurtlarının kamusal düzenlemelere mukayese
et daha pahalı olması, ailelerin erkek çocukların eğitimiyle alakalı olarak
daha erken, daha uzunca müddetli ve daha masraflı yatırımları göze aldığına
ilişkili olarak bilgilerimizi destekler niteliktedir.

http://adana.escortlarla.com/

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*