Laikler korkmayın, Şeriat ülkemize gelecek gibi gözükmüyor

 

30 Nisan 2013 tarihinde Pew Forum tarafından Din, Politika ve Toplum adında bir rapor yayımlandı. Raporda Müslümanların yaşadıkları ülkelere göre şeriata olan desteği ve Müslümanların çeşitli konulara bakış açılarını göstermeye çalışıyor.

Hazırlanan rapora göre Uzakdoğu asya ülkelerinde yaşayan Müslümanlar’ın şeriatı diğer bölgelerde yaşayan Müslümanlara göre daha çok desteklediğini görmekteyiz. Rusya’daki Müslümanlar ise Avrupa’daki Müslümanlardan daha çok şeriatı desteklediğini görmekteyiz.

Ülkemizde malum Şeriat korkusu olduğundan daha fazla yayılmaya çalışıldı ve bu üretilen korkular yüzünden 28 Şubat uygulamalara maruz kaldık. Yaşı yetenler televizyonlarda Türkiye İran mı olacak veya Türkiye Malezya mı olacak? diye bir çok haber ve program yapıldığını hatırlayacaktır. Bu kadar baskının olduğu ve yıpratma, değersizleştirmenin olduğu bir konuda elbette Müslümanların hepsinden kendi düşüncelerini doğru bir şekilde ifade etmeleri beklenemez. Ayrıca, ülkemizdeki Müslümanların şeriata nasıl baktıkları ile diğer ülkelerdeki Müslümanların şeriata bakış açıları yukarıda saydığım nedenlerden dolayı farklılık gösteriyor olabilir.

Aşağıda yer alan tablodan da görüldüğü üzere ülkemizdeki yaşayan Müslümanların sadece %12’si şeriatı destekliyor geri kalan %88’i karşı durumda. Buradan anlıyoruz ki ülkemizde bir dönem yapılan yanlı yönlendirmeler başarılı olmuş ve ülkemizdeki Müslümanlar bir İran bir Malezya olmak istemediklerini beyan etmişler.

Hoş, ülkemizdeki şeriata bakış açısı ile Rusya’daki Müslümanların Şeriat’a bakış açısı nasıl değişecek bilemiyorum ama bu araştırmanın bir on yıl sonra güncellenmesi ile nasıl bir rapor çıkacağını şimdiden merak ediyorum. Aklı hür, fikri hür Müslümanların hiçbir yönlendirmeye maruz kalmasaydı bu %12 ile Kazakistan’dan önce yer aldığımız bu tablo eminim değişecektir.

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/04/daily-chart-20?fsrc=rss

Raporun tam pdf halini aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

http://www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Religious_Affiliation/Muslim/worlds-muslims-religion-politics-society-full-report.pdf

 

Not: Wikipedia’dan Şeriat ile ilgili bilgilere bakalım.

Şeriat, Arapça kökenli bir sözcük olup; “yol; mezhep; metod; âdet; insanı bir ırmağa, su içilecek bir kaynağa ulaştıran yol” anlamına gelir.

Şeriatın Allah’ın sözü olduğuna inanılan kaynağı Kur’an, kur’anı tebliğ eden peygamberin sözleri Hadis ve bunları yorumlayan fıkıhçıların sözlerinden oluşması, bu kanun ve görüşlerin eleştirilerek geliştirilmesinin önünü kapatır. İctihad yapan kişiler kendilerini Kur’an ve sünnet ile sınırlandırarak onun dışına çıkmamaya çalışırlar.

Fıkıhçılar Kuran ve sünneti yorumlayarak hükümler çıkarır ve yeni kanunlar ortaya koyarlar, buna da (Kıyas) içtihad denir. Toplumun her türlü hukuki ve medeni meseleleri bu müessese tarafından çözüme kavuşturulmaya çalışılır.

İslama göre son peygamber olan Muhammed’den önce de birçok peygamber gelmiştir. Bu peygamberlerin çoğunun Allah tarafından yeni bir şeriat yani kanun bütünü ile gönderildiğine inanılır. Muhammed’in getirdiği şeriatın da önceki şeriatların bir devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olduğuna inanılır. Bu inanış Kur’an’ın şu ayetinde görülebilir: “Allah dini doğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemeniz hususunda Nuh‘a tavsiye ettiği, sana vahyettiğimiz, İbrahim‘e, Musa‘ya ve İsa‘ya tavsiyede bulunduğumuz dinle ilgili hususları size şerîat olarak koydu” (42:13).

İslam hukukçularının ortak kabul ettiği iki ana kaynak Kur’an ve Sünnettirİcma da farklı yorumlanmakla beraber üçüncü ortak kaynak kabul edilir. Hanefi ve Şafiiler kıyası, Şii Caferi mezhebi ise aklı, dördüncü kaynak olarak kabul ederler. Hanbelîler üç esastan sonrasını kabul etmezler.

Hanefi hukuk ekolü dört delile dayanır. Şer’i deliller olarak da anılan bu kaynaklar şunlardır:

  1. Sünnet (Hadisler yoluyla)
  2. İcmâ (İslam bilginlerinin görüş birliği içinde bulundukları konular)
  3. Kıyas (Birbirine benzeyen meselelerin

    doxycyclin kaufen schweiz

    , hükümlerinde de benzerlik bulunması gerektiği düşüncesinden hareketle oluşturulan yeni hükümler; örneğin içki yasağından hareketle uyuşturucu kullanımının da dinen yasak ve haram olduğuna hükmedilmesi vb.)

 

 

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

1 comment

  1. Gizemli diyor ki:

    Allah dilerse bir koca çuval tohumdan bir tanesi bile bitki haline gelmez, ama dilerse bir tanecik tohumdan orman yaratır. %12 de ne cevherler vardır bir bilseniz. Bir bakmışız %90 olmuşuz. Bu topraklar Fatihler, Yavuzlar, Mehmed’ler yetiştirmek için var olmuştur, olacaktır.

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*